Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Fjalët e bereqetshme prej kuranore

Fjalët e bereqetshme prej kuranore

Fjalët e bereqetshme prej kuranore:

– ‘ la ilahe il-la ente subhaneke inni kuntu minedh-dhalimiin
(S’ka zot veç Teje, je i Plotmadhëri, unë isha prej gabimtarëve)’;
– ‘ rabbi inni messeniddurru ve ente erhamurrahimiin
( Zoti im, mua m’u bë dëmi e Ti je më i Mëshirueshmi)’;
– ‘ hasbijallahu ve nimelvekiil
( Më mjafton Allahu, te i Cili sa mirë është për t’u mbështetur)’;
– ‘ ve ufevvidu emrii ilallah vallahu besiirun bilibad
( Po ia lë punën time Allahut, ai i sheh mirë robërit)’

Marrë nga Ilmi Rexhepi, prof.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: