Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Bamirësia ndaj prindërve

Bamirësia ndaj prindërve

Kur’an:
“Ne e kemi porositur njeriun të sillet mire ndaj prindërve të vet.” (el Ankebut, 8)

“Ne e kemi porositur njeriun për prindërit e vet të sillet mire, se nëna e vet e ka bartur në dëm të shëndetit të saj, kurse nga gjiri e ndan brenda dy vjetëve. Të jesh mirënjohës ndaj Meje dhe prindërve të tu!” (Lukman, 14)

Hdith:
Transmetohet nga Ebu Hurejre r.s. se ka thenë: “Erdhi njënjeri tek i Dërguari i Allahut alejhi selam dhe I tha: “O i Dërguar i Allahut, kush është më i merituari i njerëzve për shoqërim tim të mire?” tha: “Nëna jote.” Tha: “Pastaj kush?” (Pejgamberi) tha: “Nëna jote.” Tha: “Pastaj kush?” tha: “Nëna jote.” Tha: “Pastja kush?” tha: “Babai yt.” (Muttefekun alejhi)

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi alejhi selam ka thenë: “I përbuzurë është, i përbuzurë është, i përbuzurë është ai që e arrin pleqërinë e njërit apo të dy prindërve të tij dhe nuk hyn në Xhenet.” (Transmeton Muslimi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: