Sunday, January 17, 2021
Home > Uncategorized > DEGË NGA ARI

DEGË NGA ARI

Dega e parë: Mjafton që vdekja sa këshillues i mirë që është.. njerëzit i ndan, jetën e turbullon dhe epshet i shkatërron!

Dega e dytë: Allahu është i Vetmi që e posedon lumturinë e të tjerëve, mos kërko dhe mos hulumto lumturi nga të tjerët, po atë kërkoje vetëm se nga Allahu!

Dega e tretë: Menduan pasanikët se lumturia gjendet në pasuri, dhe menduan mbretërit se ajo është në pozitë dhe fuqi, po e vërteta është se ajo është në adhurimin e Allahut!

Dega e katërt: Tha njëri nga njerëzit e njohur që e pranuan Islamin se, unë dyzet vite e kërkoja lumturinë dhe atë nuk e gjeta përveç se në besimin në Allahun!

Dega e pestë: Grua e ndershme është ajo nga e cila shpresohet e mira e saj, dhe jemi të mbrojtur nga sherri i saj, ajo e përcjell mirësinë tek të tjerët, kurse e largon dhe e pengon të keqen nga të tjerët!

Dega e gjashtë: Ka mundësi që një vepër të vogël ta zmadhon nijeti, dhe një vepër të madhe ta zvogëlon nijeti.. për këtë arsye mos e neglizho atë!

Dega e shtatë: Dynjaja do të shkon.. udhëtimin tonë do ta shoqëron vepra, e ajo që do ta fitojmë do të jetë ose kopsht që do të na bën hije.. ose varr që do të digjet nga zjarri i Xhehenemit!

Dega e tetë: Nga të gjitha ndjenjat, dhembja mbetet edukatori më i mirë i njeriut!

Dega e nëntë: Shejtani thotë e shkatërrova birin e Ademit me gjynahe, kurse ai më shkatërroi me istigfar!

Dega dhjetë: Çka mendon se ka në Xhenetin që e krijoi Allahu me Dorën e Tij.. nuk ka mundësi ta paramendosh asnjëherë??

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: