Monday, November 23, 2020
Home > Uncategorized > Dallim shumë interesant mes Çifutit, Krishterit dhe Muslimanit!

Dallim shumë interesant mes Çifutit, Krishterit dhe Muslimanit!

Çifutët besojnë Moisiun (Musain), por refuzojnë të besojnë Jezusin dhe Muhamedin.

Krishterët besojnë Moisiun dhe Jezusin, por refuzojnë të besojnë Muhamedin.

Muslimanët besojnë Moisiun (Musain), Jezusin (Isain) dhe Muhamedin. Si dhe normalisht edhe shpalljet e shenjta të tyre. Pra me pak fjalë nëse je një besimtar musliman, do të thotë se besimi yt është i kompletuar.

Allahu i Madhërishëm thotë në Kuranin Famëlartë:

Thuaj (o Muhamed): “Ne besojmë Allahun, atë që na është
shpallur neve, atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Is’hakut,
Jakubit, Esbatëve (12 bijve të tij) dhe në atë që i është dhënë
Musait, Isait dhe profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë asnjë
dallim midis tyre dhe Ne vetëm Atij (Allahut) i përulemi.” (III:84)

Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t’i pranohet
dhe ai në botën tjetër do të jetë i humbur. (III:85)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: