Tuesday, November 24, 2020
Home > Uncategorized > Nje vepër shumë e vogël ,por që do të hapen për ty tetë dyert e Xhenetit …

Nje vepër shumë e vogël ,por që do të hapen për ty tetë dyert e Xhenetit …

Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Kush merr abdes dhe pastaj thotë: ‘Esh-hedu en la ilahe il-lall-llah uahdehu la sherike lehu, ue esh-hedu enne Muhameden abduhu ue resuluhu’ do të hapen për të tetë dyert e Xhenetit që të hyjë nga cila derë të dëshiroj.”

E transmeton Muslimi me nr 234.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: