Saturday, February 27, 2021
Home > Uncategorized > Konstrukti i veshit të njeriut qartë tregon në Konstruktorin

Konstrukti i veshit të njeriut qartë tregon në Konstruktorin

Konstrukti i veshit të njeriut qartë tregon në Konstruktorin

Ai është vepër unikale e inxhinierisë, antena më e përsosur e cila pranon dhe dallon 400.000 tone!
Përgjegjësia jonë themelore është shfrytëzimi i shqisave dhe trurit tonë për të njohur Zotin dhe për të kuptuar që ky është qëllimi i jetës.

Obligimi ynë është të hulumtojmë dhe njohim universin e pafund dhe ligjet natyrore në te të cilat i krijoi Allahu i madhërishëm:

“Ai është që ua krijoi të dëgjuarit, të pamurit dhe të kuptuarit e juaj; sa pak jeni mirënjohës.” (El – Mu’minun, 78)

Por mos harrojmë:

“Mos iu qas asaj për të cilën nuk ke njohuri, pse të dëgjuarit, të pamurit dhe zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi.” (El – Isra, 36)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: